Algemene voorwaarden SLL
(webwinkelverkopen consumenten) 2019 – Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Februari 2019

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, in de navolgende betekenis gebruikt.

Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden SLL”.
SLL: SLL, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dorpsweg 20, 3083LA Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73878715, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL225848168B01 telefoonnummer: 0031 (0)6-45217716,e-mailadres: irene@sweetlittleliving.nl.
Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie SLL een Overeenkomst heeft.
Overeenkomst: iedere tussen SLL en de consument, middels het bestelproces op de website tot stand gekomen koopovereenkomst, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en waarmee SLL zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
Website: www.sweetlittleliving.nl.
Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door SLL aan de consument te leveren zaken.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SLL, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SLL en consument.
Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk in een individuele overeenkomst worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk op de website is vermeld en door SLL in het kader van de overeenkomst aan de consument per e-mail is bevestigd, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen door SLL aan de consument per e-mail is bevestigd.
Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling(en). Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
SLL behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden duidelijk aan de consument gecommuniceerd waarbij de consument het recht krijgt de wijziging af te wijzen danwel de overeenkomst op grond van deze wijzigingen te ontbinden. Ontbinding op grond van gewijzigde algemene voorwaarden is mogelijk indien de wijziging voor de consument onredelijk bezwarend is danwel de inhoud van de overeenkomst op een dergelijke ingrijpende wijze verandert dat de consument deze niet zou zijn aangegaan wanneer zij op de hoogte was geweest van deze wijziging.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elk aanbod van SLL (waaronder begrepen in de webshop) is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van SLL dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door SLL per e-mail aan de consument is bevestigd.
ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

De consument kan de overeenkomst tot en met 14 dagen vanaf de dag nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Indien de levering van een bestelling uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat, dan vangt de herroepingstermijn van 14 dagen aan op de dag nadat de consument laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
gepersonaliseerde producten;

De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail (Irene@sweetlittleliving.nl) een verzoek in te dienen bij SLL. Zo spoedig mogelijk nadat SLL in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SLL de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en de werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking en conform de door SLL verstrekte redelijke en duidelijke instructies aan SLL retourneren.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. SLL is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
Retournering van de betreffende producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de eventuele kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
SLL zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring van herroeping aan de consument terugbetalen, mits de producten door SLL zijn terugontvangen, of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is SLL niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door SLL aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
Indien de consument na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan SLL heeft teruggezonden, is de koop een feit.
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.
SLL behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren de consument vooraf uitdrukkelijk in kennis gesteld van een eventuele levering in gedeelten.
Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
SLL spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle vermelde en overeengekomen leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. SLL spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van SLL treedt niet eerder in dan nadat de consument SLL schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen SLL haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Indien SLL in verband met de aflevering en als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid, extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.
Indien een bestelling niet door of namens de consument in ontvangst wordt genomen, wordt terugontvangen door SLL en door de consument geen geldig beroep is gedaan op het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, bijvoorbeeld omdat de bestelling vanuit het postorderbedrijf wordt teruggezonden, is SLL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en uitsluitend de prijs van de producten terug te betalen, aldus exclusief de reeds gemaakte afleveringskosten.
ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT

SLL staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).
Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij SLL is gereclameerd.
Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan SLL toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, reparatie of bewerking door de consument of door derden en gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege SLL.
Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4 (herroepingsrecht), nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLL worden geretourneerd.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT

SLL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien SLL bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

In geval van bezorging, gelden de verzend- en handelingskosten zoals vermeld op de website van SLL. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief BTW en bijkomende (verzend)kosten.
Betaling dient te geschieden op één van de door SLL aangewezen betaalmethoden.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, één en ander conform de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de gegevens met betrekking tot het afleveradres.
Indien de consument onjuiste gegevens met betrekking tot het afleveradres heeft verstrekt en deze omstandigheid redelijkerwijs niet meer kan worden hersteld, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van de consument.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om te onderzoeken of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de consument. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften, is SLL nimmer aansprakelijk.
De aansprakelijkheid van SLL is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SLL betrekking heeft.
De consument vrijwaart SLL van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan SLL toerekenbaar is.
De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SLL.
ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (irene@sweetlittleliving.nl) of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij SLL.
Bij SLL ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

SLL behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de door haar gevoerde merknamen, logo’s en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren, te (doen) registreren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst in welk geval het normale gebruik van de website voortvloeit.
Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft SLL het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

Alle door SLL aan de consument geleverde producten blijven eigendom van SLL totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.